എത്ര വലിയ വഴക്കും ഒരു കരുതലിൽ അവസാനിക്കുമെങ്കിൽ, വഴക്ക് നല്ലതല്ലേ? 😍