Sri Sri Ravi Shankar singing Narayan Narayan Jai Jai Govind Hare

Art of Living, Meditation, Video